Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid.


I den nåværende konjunktursituasjonen er tilstrømmingen til arbeidsledighet liten, og mange arbeidssøkere er bare kortvarig ledige. Det er imidlertid fortsatt grupper som har problemer med å skaffe seg arbeid. Regjeringen foreslår målrettede tiltak overfor grupper med de svakeste kvalifikasjonene i arbeidsmarkedet. For 2006 er det lagt opp til 12 500 plasser under ordinære arbeidsmarkedstiltak som gjennomsnitt for året, fordelt på 14 000 plasser i første halvår og 11 000 plasser i andre halvår.

Arbeidsmarkedet har det siste året bedret seg betydelig. Sysselsettingen øker raskt og nedgangen i arbeidsledigheten har vært større enn tidligere antatt. Flere bedrifter har problemer med å skaffe arbeidskraft til ledige stillinger. I denne situasjonen må det legges vekt på å formidle og kvalifisere arbeidsledige til områder med knapphet på arbeidskraft, og en bør unngå innelåsing i langvarige tiltak. Samlet sett foreslås det et gjennomsnittlig tiltaksnivå på 11 800 plasser under ordinære arbeidsmarkedstiltak i 2007. Det er viktig å mobilisere arbeidskraftressurser som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Regjeringen ønsker å styrke den arbeidsrettede innsatsen overfor yrkeshemmede som er registrert ved NAV-kontorene ytterligere. For 2007 foreslås det 28 000 plasser under spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede.


Se også omtale i Nasjonalbudsjett 2007, kap.3.6 og St.prp. nr. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet, kap.3.7. St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I, punkt 2.2.5 Arbeidsmarkedspolitikken og Resultatområde 2 Arbeidsmarked. Det vises også til Handlingsplan mot fattigdom og Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen.