Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på den oljekorrigerte budsjettbalansen, det vil si budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten.

Overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond anslås nå til 359 milliarder kroner i 2006. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2006 anslås til 62,9 milliarder kroner. Dette er 3 milliarder kroner lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett, noe som skyldes vekst i skatteinntektene utover det som direkte kan føres tilbake til den sterke konjunkturoppgangen. I tillegg bidrar høyere oljeinntekter til at det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 59,5 milliarder kroner, nær 10 milliarder kroner lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2006.

For 2007 anslås overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond til 386,6 milliarder kroner. Målt i 2007-priser anslås det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet å øke med om lag 6 milliarder kroner fra 2006 til 2007 til 71 milliarder kroner. Det oljekorrigerte underskuddet anslås til 57 milliarder kroner i 2007.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2007, kapittel 3.