Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift - Snøhvit

I lov om avgift på utslipp av CO2i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen er det vedtatt hjemmel til å pålegge LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest (Snøhvit) CO2-avgift, jf. Ot. prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 10 og Innst. O. nr. 10 (2006-2007) kapittel 10. Endringen er en oppfølging av tidligere forutsetning om at anlegget ikke skal pålegges kvoteplikt i inneværende kvoteperiode, men i stedet pålegges CO2-avgift.