Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den norske kirke

Budsjettforslaget for Den norske kirke i 2007 er på i alt 1 282,6 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 70,3 millioner kroner eller 5,8 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2006.

Reform av trosopplæringen ble satt i gang i 2004. Bevilgningene til reformen foreslås økt med ca. 24 millioner kroner i 2007. Med dette vil den årlige innsatsen for styrket trosopplæring ha nådd 100 millioner kroner.

De eldste kirkene er blant de mest betydningsfulle kulturminnene vi har. Alle kirker bygget før 1650 er derfor automatisk fredet etter kulturminneloven. For å sette disse kirkene i forsvarlig stand, vurderer Regjeringen å gi investeringstilskudd til de kommunene der de eldste kirkene er lokalisert, i et omfang inntil 30 prosent av istandsettingskostnadene, med finansiering fra Opplysningsvesenets fond. Kultur- og kirkedepartementet vil komme tilbake til forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2007.

Den pågående organisasjonsutviklingen innen prestetjenesten er blant de største og viktigste tiltakene overfor tjenesten i senere tid. For å stimulere omstillingsarbeidet foreslås bevilgningene til presteskapet økt med vel 7 millioner kroner i 2007.

Se også pressemelding om kirke fra Kultur- og kirkedepartementet.