Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distrikts- og regionalpolitikk

Bevilgningen på programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk foreslås satt til 2 746,5 millioner kroner. Bevilgningen til de ordinære virkemidlene utenom kompensasjon for differensiert arbeidsavgift foreslås satt til 1 616,5 millioner kroner. Dette er en økning på 153,5 millioner kroner eller 10,5 prosent i forhold til saldert budsjett 2006. Fordelinger av midler på fylkene er presentert i fylkesoversikten.

Den differensierte arbeidsgiveravgiften og alternative virkemidler til de som ikke får gjeninnført ordningen utgjør den tyngste distrikts- og regionalpolitiske innsatsen med til sammen 9,97 milliarder kroner i 2007. Når ordningen gjeninnføres fra og med 2007 reduseres de alternative virkemidlene fra 1 405 millioner kroner til 1 130 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2006. 

En god distrikts- og regionalpolitikk er tverrsektoriell. Regjeringen har i årets og fjorårets statsbudsjett lagt særlig stor vekt på økte midler til lokal velferd gjennom kommunesektoren. I årets budsjett er det også lagt vekt på økte midler til samferdsel og til bredbåndsatsinger gjennom HØYKOM.

Vedlegg 1 i statsbudsjettet til KRD inneholder ellers en oversikt over spesielle ordninger under mange departementer som er direkte begrunnet i distrikts- og regionalpolitiske mål eller har betydning for å nå disse målene, som landbruk, fiske, kultur og innsats i tiltakssonen for Nord-Troms og FInnmark.