Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsressurser - grunnlag for verdiskaping i distriktene

Regjeringen vil legge til rette for at landbrukets eiendomsressurser bedre kan brukes til verdiskaping, både innen tradisjonelt landbruk, og til annen virksomhet. Der dette ikke er mulig, bør bygningene kunne brukes til rene boligformål, der arealene samtidig blir drevet. En slik politikk tilsier at eiendommen ikke alene kan ses som et omsettelig investeringsobjekt for private.

 

Det er nødvendig å knytte ansvar til det å eie en landbrukseiendom, og det trengs virkemidler knyttet til slik eiendom. Landbruks- og matdepartementet mener det er nødvendig at lovene, retningslinjene for praksis og praktiseringen bør legge til rette for en ønsket utvikling. For å få dette til må virkemidlene brukes aktivt og på ulikt vis ut fra ulike behov på bygda og i pressområder nær byer og tettsteder. Kommunene har fra 2004 en viktig rolle i gjennomføringen av dette fordi de fikk overført avgjørelsesmyndighet etter jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogbruksloven.