Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

El-avgift, skinnegående transport

I tråd med Soria Moria-erklæringen foreslår Regjeringen å fjerne el-avgiften for skinnegående transport. Fritaket gjelder elektrisk kraft som benyttes til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, inkludert oppvarming og belysning i transportmiddelet. Fritaket omfatter også trolleybusser. Samtidig foreslås det at NSBs kompensasjon gjennom statlig kjøp av persontransporttjenester avvikles og at kommuner som får besparelser i forbindelse med fritaket, får redusert rammetilskuddet tilsvarende. For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.7.