Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgiften – endringer for næringskjøretøy og campingbiler

Regjeringen foreslår en viss tilnærming av avgiftsnivået mellom personbiler og næringskjøretøy, ved at satsene for næringskjøretøy økes noe. Satsen for varebiler klasse 2 og lette lastebiler foreslås økt fra 20 til 22 prosent av personbilavgiften, og satsen for minibusser foreslås økt fra 35 til 40 prosent. Videre foreslås det å øke satsen for campingbiler fra 13 prosent til 22 prosent av personbilavgiften. Det foreslås også å fjerne kombinerte biler som egen avgiftsklasse.

Det foreslås videre at kjøretøy med tillatt totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn ikke skal ha engangsavgift dersom godsrommet eller lasteplanet er lengre enn 300 cm og bredere enn 190 cm.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.5.3, og egen temaside om bilavgifter.