Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etikk i kommunesektoren

Regjeringen har høye ambisjoner for kommune-Norge. I dette inngår å bidra til høy etisk standard i kommunal virksomhet og dermed også til kommunenes gode omdømme.

Folkevalgte, ansatte og ledere i kommunene har et ansvar for å bidra til å utvikle og opprettholde en høy etisk standard. Statens rolle er å sørge for et hensiktsmessig regelverk som kan bidra til høy bevissthet om slike forhold i kommunene.

Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) arbeid med å tilrettelegge for høy etisk standard i kommunene, skjer etter to linjer:

  • Kommunal- og regionalministeren har etablert Forum for etikk i kommunesektoren. Her sitter utvalgte eksperter og organisasjoner.
  • Gjennomgang og vurdering av nasjonalt regelverk.

Forum for etikk i kommunesektoren skal være en møteplass hvor ulike erfaringer, synspunkter og løsnings­forslag knyttet til etikk i kommunesektoren kommer fram. Forumet skal gi innspill til KRDs arbeid med etikk i kommunesektoren og bidra til dialog mellom aktører som arbeider med etikk i kommune­sektoren.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge reglene av betydning for etiske forhold i kommunene. Arbeidsgruppen skal gi en anbefaling om hvilke regler som bør vurderes nærmere med sikte på lovendringer. Arbeids­gruppen består av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS. Gruppen skal legge fram en rapport innen årsskiftet.

For mer informasjon, se Kommunal- og regionaldepartementets nettsider.