Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Formuesskatt

Behandlingen i Stortinget:
Regjeringens forslag fikk tilslutning, men slik at definisjonen av aksjefond ble noe utvidet, sammenlignet med Regjeringens forslag. Utvidelsen innebærer at også andeler i såkalte fond-i-fond kan omfattes av verdsettelsesrabatt.

 

Omtale av Regjeringens forslag: 

Grunnlaget for formuesskatten er samlet formue (kontanter, bankinnskudd, aksjer, ligningsverdi av bolig mv.) fratrukket gjeld. Det betales formuesskatt til kommune og stat. Med 2006-regler er den samlede formuesskatten til kommune og stat null for nettoformue under 200 000 kroner, 0,9 prosent for nettoformue i intervallet 200 000 - 540 000 kroner og 1,1 prosent for nettoformue over 540 000 kroner.

Regjeringen mener at formuesskatten i prinsippet har gode fordelingsegenskaper, og legger vekt på at formuesskatten skal spille en viktig rolle i fordelingspolitikken. Dagens formuesverdsettelse er imidlertid svært skjev mellom ulike formuesobjekter, blant annet som følge av at det gis en rabatt i verdsettelsen av aksjer mv., og at ligningsverdiene av boliger er betydelig lavere enn boligenes markedsverdi. Dette svekker fordelingsegenskapene ved formuesskatten.

For å øke likebehandlingen av ulike formuesobjekter, foreslås det å redusere rabatten ved verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler fra 20 til 15 prosent. For andeler verdipapirfond som ikke er aksjefond foreslås det å fjerne rabatten fra og med 2006. Det foreslås videre å øke ligningsverdiene på bolig, fritidsbolig og annen fast eiendom (med unntak for skog og kraftverk) med 10 prosent.

Se også omtale av Ligningsverdier på bolig.

Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 200 000 kroner i 2006 til 220 000 kroner i 2007.

Det foreslås også å innføre et nytt takseringssystem for skog, se Formuesverdsettelse for skog.

Forslagene er omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.4 og Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer, avsnitt 18.