Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gang- og sykkelvegar

I 2007 vil det bli nytta i alt 310 millionar kroner til tiltak for gåande og syklande. Om lag 240 millionar kroner av dette er statlege midlar. Utbygging av samanhengjande sykkelnett i utvalte byområde er prioritert. I tillegg har ein prioritert skulevegar og andre strekningar der det ferdast mange mindreårige.

Les meir i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet og i pressemelding om vegføremål