Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gebyrer og sektoravgifter

Finansdepartementet gjennomgår sektoravgifter og gebyrer, og mottar blant annet innspill fra departementene om gebyrer som er satt høyere enn de faktiske kostnadene de er forutsatt å dekke. I 2007 foreslås det å redusere gebyrene for tvangsforretninger og gebyrene som kreves inn av Statens vegvesen for førerprøver, kjøretøykontroller mv. til kostnadsriktig nivå.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kapittel 1 og i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet medregnet folketrygden – Gul bok.