Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Groruddalen

Enkelte områder i de største byene våre har særlege miljømessige og sosiale utfordringer. Oslo kommune og staten ved Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, har blitt enige om et omfattende samarbeid for å bedre miljøforhold og levekår i Groruddalen. Regjeringen foreslår å opprette en ny tilskuddsordning med en bevilgning på 43 millioner kroner i 2007 for å støtte opp under denne satsingen i Groruddalen

Oslo kommune og Regjeringen har inngått en avtale som skal omfatte fire programområder og gjelde i ti år framover. Andelen beboere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen er mye høyere enn landsgjennomsnittet. Godt over 30 prosent av befolkningen hadde innvandrerbakgrunn, og den store overvekten av disse hadde bakgrunn fra ikke-vestlige land. Innenfor rammen av Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen har Regjeringen satsinger knyttet til Groruddalen. I tillegg til satsing på gratis korttidstilbud i barnehage, skal det blant annet brukes midler til:

  • Arbeidsrettet innsats overfor innvandrere
  • Språkløftet, som er oppfølging av barn på grunnlag av språkkartlegging på helsestasjon
  • Flere ressurser til skoler med mer enn 25 prosent minoritetsspråklige elever
  • Positive rollemodeller – stimulering til utdanning av barn
  • Styrking av barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
  • Styrket innsats for innvandrerbefolkningens helse

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I punkt 2.2.2 Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og kap. 651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere post 62 Kommunale innvandrertiltak.

Husbanken vil ha en sentral rolle i gjennomføringen i samarbeid med Oslo kommune. Husbanken skal også bruke sine ordinære virkemiddel i satsingen. 

Det ligger også inne en økt bevilgning på 7,0 millioner kroner til utvikling av grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen.