Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kartlegging og forenkling 2006-2009

Norge ligger langt fremme i internasjonal sammenheng når det gjelder forenkling og tilrettelegging for næringslivet. Målet er at Norge skal ha et best mulig tilrettelagt regelverk, som er minst mulig ressurskrevende å etterleve for bedriftene.

En utfordring i forenklingsarbeidet er å finne de områdene der behovet for forenklinger er størst. Regjeringen har derfor satt i gang en kartlegging av bedriftenes administrative kostnader ved etterlevelse av myndighetenes informasjonskrav. Kartleggingen gjøres ved hjelp av den inter­nasjonalt anerkjent standardkostnadsmodellen, der konsulenter ved hjelp av bedriftsintervjuer finner ut tidsbruk og dermed kostnader ved etterlevelse av de ulike informasjonskravene i regelverket. Tallene genereres opp til samfunnsnivå, slik at det er mulig å se hva det koster det samlede næringsliv å etterleve regelverket.

Kartleggingen skal være gjennomført til september 2007. Arbeidet skal gi grunnlag for å sette inn treffsikre forenklingstiltak som skal bidra til å gi norsk næringsliv en betydelig kostnadsreduksjon.

Les mer om prosjektet på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider

Se St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Nærings- og handelsdepartementet, side 16-17.