Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommunale havner inn i momssystemet

Det foreslås at kommunale havner inkluderes i merverdiavgiftsområdet fra 1. januar 2007. Når de kommunale havnene blir avgiftspliktige, vil de ikke lenger være omfattet av kompensasjonsordningen for merverdiavgift for kommunesektoren. Forslaget innebærer et netto provenytap for staten på om lag 70 mill. kroner påløpt og bokført i 2007.

Forslaget er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer og St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.2.3.