Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Kommunesektoren står for en stor del av produksjonen av de offentlige finansierte velferdstjenestene i Norge, og kommunesektorens inntekter utgjør knapt 18 prosent av verdiskapningen (BNP) for Fastlands-Norge. Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke gjennom de inntektsrammene som Stortinget fastsetter, mens kommunene må tilpasse utgiftene til inntektene innenfor de lover og regler som gjelder for de ulike kommunale tjenesteområdene og innenfor det regelverket som gjelder for den kommunale økonomiforvaltningen.

Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie inntekter, ettersom kommunene og fylkeskommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål, for eksempel barnehager og psykisk helsearbeid. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene utgjør i 2007 nesten 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 5,4 milliarder kroner fra 2006 til 2007 eller 3,3 prosent regnet i forhold til anslaget for kommunesektorens inntekter i 2006 i Revidert nasjonalbudsjett 2006. Etter Revidert nasjonalbudsjett 2006 har det vært en markert oppjustering i anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2006. Budsjettforslaget innebærer en reell økning i inntektene på om lag 2,3 milliarder kroner, eller 0,9 prosent når kommunesektorens reelle inntekstvekst regnes i forhold til anslag på regnskap 2006. Innenfor veksten i de samlede inntektene ligger en betydelig økning i bevilgningene til barnehagesektoren, samt midler til opptrappingsplan for psykiatri og første trinn i innfasingen av gratis lærebøker i videregående skole.

Veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 2,4 milliarder kroner fra 2006 til 2007 eller 1,4 prosent regnet i forhold til inntektsanslaget for 2006 i Revidert nasjonalbudsjett 2006. Regnet i forhold til anslag på regnskap for 2006 anslås en reell reduksjon i kommunesektorens frie inntekter på 0,7 milliarder kroner eller 0,4 prosent.


En nærmere omtale av kommuneøkonomien for 2007 er gitt i kapittel 3.4 i St.prp. nr 1 (2006-2007) fra Kommunal- og regionaldepartementet.