Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsultasjonsordningen

Konsultasjonsordningen er Regjeringens og KS faste arena for drøftinger av det økonomiske kommuneopplegget i statsbudsjettet. Partene møtes normalt til konsultasjonsmøter fire ganger i året. Etter det fjerde og siste konsultasjonsmøtet utarbeides Fellesdokumentet; partenes felles framstilling av forslag til kommuneopplegg for kommende år slik det er beskrevet i St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Det siste konsultasjonsmøtet avholdes 25. oktober. I tillegg til den faste gjennomgangen av kommuneopplegget i statsbudsjettet skal partene på dette møtet diskutere utviklingen av en mer forpliktende konsultasjonsordning.

Partene har arbeidet med utviklingen av en mer forpliktende konsultasjonsordningen i hele 2006. De to hovedelementene i en mer forpliktende konsultasjonsordning eren mer samordnet og standardisert bruk av bilaterale samarbeidsavtaler, og ettetteresamarbeid med KS om kostnadsberegninger av statlig initierte reformer i kommunesektoren.