Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB) prisobservasjoner for et stort antall varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelse.

Konsumprisveksten (KPI) har tatt seg noe opp det siste året, fra et lavt nivå i 2004 og 2005. Konsumprisindeksen økte med 1,9 prosent fra august i fjor til august i år, mens veksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) var 0,4 prosent i samme periode. Store svingninger i elektrisitetsprisene de siste årene har i betydelig grad preget utviklingen i KPI, og det ser nå ut til at energiprisene vil trekke konsumprisveksten opp med hele 1¼ prosentpoeng i år. Prisfall på importerte konsumvarer bidrar imidlertid fortsatt til å trekke veksten i KPI ned og det samme gjør svak prisvekst på mange norskproduserte varer og tjenester. Veksten i KPI anslås å bli 2½ prosent i 2006 og 1¾ pst. i 2007. Veksten i KPI-JAE anslås til 1 prosent i år og 1½ prosent neste år. Høyere forventet vekst i KPI-JAE neste år må blant annet ses i sammenheng med at det er lagt til grunn en svakere krone og økt lønnsvekst fra 2006 til 2007.

Se også omtale i St.prp. nr 1 (2006-2007) fra Kommunal- og regionaldepartementet, avsnitt 2.6.1.