Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturminner

Tilskuddsposten for vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer er økt med 5 millioner kroner i budsjettet for 2007 fra 145 millioner kroner til 150 millioner kroner.

De viktigste prioriteringene i Regjeringens satsing på kulturminner i 2007 er økt bevilgning til dekning av arkeologiske undersøkelser knyttet til mindre private tiltak med 1,5 millioner kroner. Tilskuddsposten blir på 5,5 millioner kroner. I tillegg, økt bevilgning til tilskudd til private som er eiere av fredete bygninger og anlegg med 3,5 millioner kroner. Midlene skal benyttes direkte som tilskudd til private som er eiere (enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser) av fredete og varige sikrete kulturminner. Tilskuddsposten blir på 41,3 millioner kroner.