Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvinnehelse, Nasjonalt kompetansesenter

Regjeringen vil forsterke satsingen på kvinnehelse. Etableringen av et nasjonalt medisinsk kompetansesenter for kvinnehelse ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet (Nasjonalt kvinnehelsesenter) er et viktig tiltak i denne sammenheng og en del av oppfølgingen av kvinnehelsestrategien (2003–2013). Senteret vil ha oppgaver innen forskning, kompetanseoppbygging, rådgivning og formidling av kunnskap om kvinnehelse, spesielt på områder der kvinner har helseplager som ikke fanges opp eller ivaretas godt nok innenfor den ordinære helsetjenesten. Det er i 2006 bevilget 10 millioner kroner til etablering av det nye senteret. Bevilgningen foreslås ført videre med 10,4 millioner kroner i 2007.

Les mer i St.prp. nr 1 (2006-2007) fra Helse- og omsorgsdepartementet under kapittel 732.71