Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvinner og likestilling i bistanden

Regjeringen foreslår et kraftig løft i innsatsen for kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet. 390 millioner kroner i økte midler skal benyttes til målrettede tiltak for å styrke kvinners stilling i utviklingsland. Av de nye midlene settes 200 millioner kroner av til en særskilt bevilgning for kvinner og likestilling. Dette gir nye muligheter til å fremme kvinners rettigheter og muligheter i tråd med FNs kvinnekonvensjon og handlingsplanen fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing i 1995. Norges støtte til FNs kvinnefond UNIFEM mer enn dobles til 50 millioner kroner. Oppfølgingen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet skal underbygges med 100 millioner kroner.

Også til Norges samarbeid med Verdensbanken, norske frivillige organisasjoner og land i Sentral-Asia skal det settes av mer penger til målrettede tiltak for kvinner og likestilling. Regjeringen vil også styrke integreringen av kvinneperspektivet i alle deler av utviklingspolitikken. En egen handlingsplan for kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet er under arbeid.