Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystvakten

Regjeringen har som ett av sine hovedmål at beredskapen langs kysten samt Forsvarets rolle i forhold til miljøovervåkning og maritimt redningsarbeidskal styrkes. Videre har norsk myndighetsutøvelse knyttet til ressursforvaltningmøtt betydelige utfordringer i Fiskevernsonen ved Svalbard. Ressursforvaltningen i internasjonalt farvann i vårt nærområde er også under press, ikke minst synliggjort gjennom et dokumentert overfiske og ulovlig, urapportert og uregulert (UUU)-fiske. Regjeringen legger vekt på å opprettholde evne til adekvat og forutsigbar reaksjon på overtredelser i norske jurisdiksjonsområder.

Forsvarets overvåkningutgjør et viktig bidrag i denne sammenheng. Kystvakten vil væremyndighetenes viktigste kontroll- og håndhevelsesmyndighet i havområder under norsk jurisdiksjon. Tilstedeværelse og kontrollvirksomhet til havs vil være et prioritert område også i 2007. Regjeringen styrker derfor Kystvaktens budsjett med 18 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til styrkingen på 15 millioner kroner som Regjeringen fikk gjennomført i 2006-budsjettet. Det foreslås i tillegg å bevilge 20 millioner kroner til å bygge om motorene på Kystvaktens tre Nordkapp-klasse fartøyer for å redusere utslippene av nitrogenoksider med 30 prosent. Ombyggingen vil også redusere drivstofforbruket og utslippet av CO2

Forsvarets overvåkning og Kystvaktens kontinuerlige tilstedeværelse bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag slik at ressurser kan settes inn på riktig sted til rett tid. Samtidig støtter dette en generell beredskap langs kysten både i forhold til sikkerhet og miljø. Detteer også viktige elementeri å løse Forsvarets oppgaver knyttet til håndhevelse av norsk suverenitet og utøvelse av myndighet.