Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likestillingsvedlegget

Barne- og likestillingsdepartementets likestillingsvedlegg for 2007 belyser kjønnsforskjeller på makronivå. Hovedtema i årets vedlegg er endringer i mødres og fedres yrkesdeltakelse og arbeidstid siden 1990-tallet:

  • Selv om mødrene fortsatt arbeider mye deltid, er det en tendens til at flere velger heltid. Dette kompenseres likevel med en del fravær på grunn av både lønnet og ulønnet permisjon, spesielt når barna er små.
  • Fedrene arbeider fortsatt hovedsakelig heltid, men færre har svært lange arbeidsuker. Fedre har økt sin andel fravær når barna er små.
  • Barnas alder har fortsatt en mye større betydning for mødres yrkesdeltakelse enn for fedres.

Dette viser en tilnærming mellom mødres og fedres arbeidstid. Det er likevel fortsatt tydelige kjønnsforskjeller i hvordan mødre og fedre velger å kombinere omsorg og arbeid. Konsekvensen er store ulikheter mellom menn og kvinner med hensyn til inntekt og pensjonsopptjening.