Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOx-avgift

Det innføres en avgift på 15 kroner pr. kg NOx-utslipp fra 1. januar 2007. Avgiften skal bidra til å oppfylle Norges NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen, som regulerer grenseoverskridende utslipp til luft. Det foreslås betydelige kompensasjoner til enkelte næringer som blir berørt av avgiften. Det vises til nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.12.

Se også NOx-reduserende tiltak for skipsfarten og NOx-reduserende tiltak for fiskeflåten.

Regjeringens forslag til NOx-avgift er nå behandlet i Stortinget. Her finner du en kort oppsummering.