Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOx-reduserende tiltak for skipsfarten

For å bidra til at skipsfarten kan gjennomføre nødvendige utslippsreduserende tiltak legger Regjeringen opp til å videreføre NOXRED-programmet som bidrar med investeringsstøtte til NOx-reduserende tiltak for skipsfarten. Det foreslås en ramme på 50 millioner kroner for statlig tilskudd til et nytt NOx-RED-program for perioden 2007-2009, jfr kap. 907, post 72.

Det foreslås videre å sette av i alt 30 millioner kroner til utvikling av NOx-relatert teknologi under ordningene Maritim Utvikling i Innovasjon Norge og MAROFF i Norges forskningsråd. Bevilgningene er en del av Regjeringens arbeid for å redusere Norges NOx-utslipp.

Se St.prp.nr. 1 (2006-2007) fra Nærings- og handelsdepartementet, side 81.