Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal helseplan 2007-2010

I Nasjonal helseplan presenterer Regjeringen status for helsetjenesten i Norge i dag, og foreslår politiske grep som skal gi en bedre helsetjeneste. En bedre helsetjeneste betyr også å forebygge og legge til rette for medvirkning fra brukere og pårørende.

Utfordringene i helsetjenestene i kommende år er betydelige, fordi det blir flere eldre, endret sykdomspanorama, og det utvikles stadig nye kostbare medikamenter og behandlingsmetoder. For å møte disse utfordringene vil Regjeringen i denne fireårige planen vektlegge seks bærebjelker som skal prege alle typer helsetjenester:

  • helhet og samhandling
  • demokrati og legitimitet
  • nærhet og trygghet
  • sterkere brukerrolle
  • faglighet og kvalitet
  • arbeid og helse

Nasjonal helseplan skal vise hvordan de ulike deler av helsetjenesten er avhengig av hverandre for at brukere og pårørende skal kunne hjelpes på en god måte. Regjeringen vil orientere om oppfølgingen av Nasjonal helseplan i de årlige statsbudsjettene. Det skal gjennomføres prosesser med helsetjenesten, brukere og ansatte der status og videre utvikling skal gjennomgås.

Les mer under St. prp. nr. 1 (2006-2007) Helse- og omsorgsdepartementet kapittel 6, del III