Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Ivaretakelse av norske økonomiske, miljømessige og sikkerhetspolitiske interesser prioriteres høyt.

Regjeringen vil bidra til kunnskapsoppbygging om de unike utfordringene i nordområdene, styrke folk-til-folk-samarbeidet og stimulere til økt samarbeid på områdene petroleum, fiskeri, handel, miljø og helse. Norges forhold til Russland er viktig. Regjeringen har lansert et omfattende utviklings- og forskningsinitiativ for nordområdene – Barents 2020. Barents 2020 skal fungere som bindeledd mellom internasjonale kompetansemiljøer, akademiske institusjoner og næringslivs- og industriinteresser i ulike land som er opptatt av nordområdene.

Oppfølging av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet står sentralt, og Regjeringen prioriterer miljø- og ressursundersøkelser knyttet til forvaltningsplanen. I tillegg skal sjøredningsberedskapen i nord styrkes, og bevilgningen til Kystvakten økes. Det settes også av midler til oppfølging av Finnmarksloven.

Det er satt av 80 millioner kroner til det internasjonale polaråret 2007-2008 (IPY). Midlene skal forvaltes gjennom Norges forskningsråd.

Forsvar
En forutsigbar og synlig militær tilstedeværelse med relevante kapasiteter signaliserer engasjement i og prioritering av nordområdene.

I tråd med Soria Moria-erklæringen blir Forsvarets operative virksomhet i nord styrket. Det legges spesiell vekt på den kapasiteten som Kystvakten representerer, og Kystvaktens driftsbudsjett vil øke med ytterligere 18 millioner kroner. Regjeringen viderefører og styrker dermed satsningen på Kystvakten. Samtidig tilføres Marinen, Luftforsvaret og Hæren betydelig økte driftsmidler (nær 500 millioner kroner), som i stor grad vil bli benyttet til økt operativ aktivitet i nord.

Det er viktig å opprettholde internasjonal interesse for og fokus på nordområdene. Det satses følgelig på å beholde en betydelig alliert trenings- og øvingsvirksomhet i området.

Næringsutvikling
Innenfor Nærings- og handelsdepartementets budsjettområde satses det spesielt på områder tilknyttet forskning, romvirksomhet og innovasjon.

Gjennom Norges forskningsråd vil regjeringen i 2007 blant annet starte et nytt forskningsprogram for industriell utnyttelse av gass (Gassmaks) med en ramme på 26 millioner kroner.

Romvirksomheten omfatter viktige aktiviteter innenfor nordområdepolitikken som satellitt­kommunikasjon, -navigasjon og -bilder til værvarsling, grenseovervåkning, skipsovervåkning, fiskeriovervåkning, miljøovervåkning og suverenitetshevdelse. Bevilgningene til romvirksomhet økes betydelig i 2007.

For å utløse innovasjon og næringsutvikling i de nordligste fylkene er Innovasjon Norge og SIVA de viktigste virkemidlene. Innovasjon Norge bidrar gjennom tilskudd, nettverk, finansiering, rådgivning, internasjonalisering og profilering. To nye distriktsrettede såkornfond er plassert i Nord-Norge, et i Bodø og et i Tromsø. Fondene vil tilføre kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial i de tre nordligste fylkene en blanding av tålmodig egenkapital og relevant kompetanse. SIVA bidrar til næringsutvikling gjennom sin eiendomsvirksomhet og sine innovasjonsaktiviteter. SIVA skal i 2007 videreutvikle og bygge opp sin aktivitet i Murmansk og Arkhangelsk.

Under Norges geologiske undersøkelse (NGU) fortsetter den systematiske kartleggingen og styrkingen av kunnskapen om havbunnen gjennom deltakelsen i MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder).

Se St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet (side 13-14).

Fiskeri- og kysttiltak
En stor del av virksomheten til Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Kystverket er rettet mot nordområdene. I forslaget til statsbudsjett for 2007 foreslås det en styrking av budsjettet til Fiskeridirektoratet med 7,5 millioner kroner til tiltak mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske i Barentshavet. I tillegg foreslås det å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 2,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med overvåking og dokumentasjon av fremmedstoff, med særlig vekt på nordområdene.