Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk deltakelse i operasjoner i utlandet

Forsvarets deltakelse i militære operasjoner i utlandet er en integrert og viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Slik deltagelse tjener flere målsettinger. Den styrker internasjonal og dermed også norsk sikkerhet. Videre demonstrer vi gjennom vårt engasjement solidaritet med det internasjonale samfunn, og vi oppfyller de forpliktelser vi har påtatt oss som medlem av NATO og FN. Regjeringen legger til grunn at operasjoner i regi av multilaterale organisasjoner som FN og NATO skal prioriteres fremfor koalisjoner av villige.

I 2007 tar Regjeringen sikte på å øke Norges deltakelse i internasjonale operasjoner.

Regjeringen har en klar ambisjon om å styrke Norges deltakelse i FN-ledete fredsoperasjoner. Som del av FN-satsningen har Regjeringen besluttet å tilby FN fire MTBer for deltakelse i den utvidede FN-styrken i Libanon (UNIFIL). I denne forbindelse har Norge også støttet UNIFIL med en offiser spesielt for maritim planlegging. I tillegg har Regjeringen forberedt et styrkebidrag som skal kunne stilles til FNs rådighet i forbindelse med en eventuell FN-ledet fredsoperasjon i Darfur. Samtidig ønsker vi å sikre økt innflytelse gjennom nominasjon av norsk personell til sentrale stillinger i FN sentralt og i operasjonene. Dette har blant annet ført til at Norge for tiden bekler den nest høyeste militære stillingen i FN-hovedkvarteret, Deputy Military Adviser.

Vårt hovedsatsningsområde for 2007 vil være Afghanistan gjennom vår deltakelse i NATOs stabiliseringsoperasjon International Security Assistance Force (ISAF). ISAF skal bidra til fred og stabilitet, samt bistå nasjonale myndigheter.