Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementets valg av investeringsstrategi er avgjørende for forventet avkastning av fondets midler og for hvor stor risiko som er knyttet til investeringene. Særlig viktig er valget av vekter for aktivaklasser og geografiske regioner. Strategien er nedfelt i en referanseportefølje satt sammen av aksje- og obligasjonsindekser fra mange land. Det benyttes indekser fra leverandørene FTSE og Lehman Brothers for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

Disse indeksene inneholder representative utvalg av verdipapirer, og utviklingen til indeksene reflekterer i stor grad markedsutviklingen i landene. Avkastningen av fondet vil i stor grad følge markedsutviklingen i de verdipapirene som inngår i referanseporteføljen.

Norges Bank er ansvarlig for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland på vegne av Finansdepartementet. Forskriften for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland angir blant annet hvor og i hvilke typer verdipapirer fondet kan investeres. Ifølge forskriften skal 50–70 prosent av fondets portefølje investeres i rentebærende verdipapirer og 30–50 prosent i aksjer. Investeringene i aksjeporteføljen er fordelt på valutaer og markeder med 40–60 prosent i Europa, 25–45 prosent. i Amerika/Afrika og 5–25 prosent. i Asia/Oseania. Obligasjonsporteføljen er plassert med 50–70 prosent i Europa, 25–45 prosent. i Amerika/Afrika og 0–15 prosent i Asia og Oseania. Referanseporteføljens aksjeandel og regionfordeling tilsvarer midtpunktene i de intervallene som er angitt i forskriften, med unntak for porteføljen av rentebærende instrumenter for Asia/Oseania, som er satt til 5 prosent. Referanseporteføljens fordeling mellom land innenfor hovedregionene bestemmes av størrelsen på markedene i de enkelte landene.