Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindrift

Reindriften blir praktisert i store deler av landet og under ulike forhold. Stabile rammebetingelser for reindriftsnæringen er en forutsetning for å kunne skape trygghet i næringen. Dette gjelder fastsetting av distrikts- og siidagrenser, beitetider og høyeste reintall for reinbeitedistriktene. Reindriftsutøvere i områder der disse rammebetingelsene er fastsatt, har en bedre lønnsomhet enn utøvere der slike fundamentale spørsmål ikke er avklart. For reinbeiteområdene i Finnmark er slike rammevilkår ennå ikke fullt ut fastsatt, og departementet vil prioritere arbeidet med å få fastsatt disse rammebetingelsene. Landbruks- og matdepartementet viderefører arbeidet med å tilpasse reintallet til beiteresursene i Finnmark. Arbeidet blir fulgt opp gjennom å legge til rette for slakting og gode markedsforhold, samt ved at departementet i nær fremtid fremmer en ny reindriftslov. Markedssituasjonen for reinkjøtt preges av stor etterspørsel og tomme lagre ved inngangen til kommende slaktesesong. Det er gjennomført ulike tiltak for å stimulere til økt slakteuttak i reindriften og det forventes fortsatt økt uttak fremover. I budsjettet for 2007 er det satt av 7,7 millioner kroner over Reindriftens utviklingsfond til verdiskapingsprogrammet for reindrift.