Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reiseliv – styrket satsing

Det foreslås øremerket 200 millioner kroner til fremme av Norge som reisemål i statsbudsjettet for 2007. Dette er en økning på 27,5 millioner kroner i forhold til 2006 og en dobling i forhold til 2005. Det har aldri tidligere blitt øremerket så mye statlige midler til reiselivsfremme. Midlene vil bli kanalisert gjennom Innovasjon Norge. I tillegg skal det startes et reiselivsforskningsprogram som skal bidra med relevant og oppdatert kunnskap om næringene, og som både myndighetene og reiselivsnæringene skal dra nytte av.

Reiselivsnæringene er av stor betydning for sysselsetting og bosetting i distriktene da de ofte er det viktigste alternativet til tradisjonell industri og landbruk.

Økningen i satsingen til fremme av reiseliv skal gi et ekstra trykk i profileringen av Norge i utlandet samtidig som det også åpnes for at midlene kan brukes til markedsføring av Norge som reisemål overfor nordmenn.

Regjeringen ønsker å fremme reiselivnæringenes konkurranseevne og lønnsomhet, samt stimulere til vekst i næringene. Regjeringen har derfor igangsatt arbeid med en nasjonal strategi for reiselivsnæringene. Denne skal blant annet inspirere til bedre samarbeid innad i næringene, mellom offentlige aktører og mellom næringene og det offentlige.

Se St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Nærings og handelsdepartementet for 2007 sidene 12, 19 og 93 og under kap. 920 side 102 og kap. 2421 side 143-144.