Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rentekompensasjons-ordningen for skoleanlegg

Rentekompensasjonsordningen for skoleanlegg skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene kan ta opp rentefrie lån til opprustning av skoleanlegg. Investeringsrammen er fordelt til fylkene på bakgrunn av elevtallet og til kommunene etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet for grunnskolen.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med rentekompensasjon for investeringer i skolebygg med ytterligere 2 milliarder kroner i 2007. Ordningen blir derfor styrket med 39 millioner kroner til dekking av kommunenes renteutgifter. I perioden 2002 til 2007 vil det da være faset inn 15 milliarder kroner. Dette betyr at hele investeringsrammen er faset inn to år tidligere enn planlagt.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Kunnskapsdepartementet og St.prp. nr. 1 (2006-2007)  Kommunal- og regionaldepartementet.