Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rus

Regjeringen ferdigstiller høsten 2006 en opptrappingsplan for rusfeltet. Det skal satses på hele rusfeltet gjennom effektive forebyggingstiltak, kapasitet og kvalitet i behandlingen, langsiktig oppfølging og mulighet for verdighet i et vanskelig liv.

Regjeringens samlede satsing på kommunene og sykehussektoren er fundamentet for styrkingen av rusfeltet. Tilbudet til rusmiddelavhengige skal være en del av det ordinære tiltaksapparatet. Også satsingene på fattigdom, bolig og psykisk helse, vil ha innvirkning på rusfeltet.

For 2007 foreslås det i tillegg 50 millioner kroner for å styrke spesifikke tiltak på rusfeltet:

  • Styrking av rusmiddelforskningsprogram i NFR, 3 millioner kroner, jf. kap. 701.50
  • Styrking av kompetanseutvikling i kommunene basert på regionprosjektet, veileder i rusmiddelpolitisk handlingsplan og strategi for tidlig intervensjon, 2 millioner kroner, jf. kap. 718.21
  • Utviklingsarbeid særskilt knyttet til gravide i LAR, 2 millioner kroner, jf. kap. 726.70
  • Økt behandlingskapasistet/avrusing, 9 millioner kroner, jf. kap. 732, postene 70–75
  • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), 10 millioner kroner, jf. kap. 732.70–75 og 77  og kap. 2755.70
  • Videreutdanning i rusfaglig kompetanse for sosial- og helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen og politiet, og evaluering av private rusinstitusjoner, 9 millioner kroner,jf. kap. 761.21
  • Styrking og erfaringsspredning av arbeidet med lavterskeltiltak og LAR-tiltak i kommunene, 7 millioner kroner, jf. kap. 761.63
  • Kompetansetiltak i samarbeid med KS og kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål, 3 millioner kroner, jf. kap. 761.77
  • Rusmestringsenheter i fengsler, 5 millioner kroner, jf.St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Justis- og politidepartementet