Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddelavhengighet innenfor kriminalomsorgen

En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte rusmiddelavhengige og Regjeringen vil foreslå økt bevilgning med 5 millioner kroner til dette formålet i 2007. Det tas sikte på å opprette rusmestringsenheter i noen fengsler i 2007. Enhetene vil gi innsatte bedre mulighet for rusbehandling og rehabilitering i fengselet.