Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kompetansekrav til deltidsbrannmenn
Regjeringen ønsker å sikre at innsatspersonell ved branner og ulykker har tilfredsstillende kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Forskriftsfestet krav til utdanning av brannpersonell gjelder i dag ikke for deltidspersonell og det foreslås at krav for deltidspersonell iverksettes så snart som praktisk mulig i 2007.

Krisestøtteenhet
Justisdepartementet har etablert en ny krisestøtteenhet som tilbyr støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd.

Nødnett
Stortinget har besluttet utbygging av første trinn i et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden og planlegges ferdig utbygget i løpet av 2007.

Tilstedevakt ved redningshelikopterbasene
Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola og Banak. Regjeringen vil utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasen på Bodø i løpet av 2. halvår 2007. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 16, 5 millioner kroner for å etablere døgnkontinuerlig tilstedevakt i Bodø og i tillegg foreslås det bevilget 6,8 millioner kroner til helårsvirkning av tilstedevakt ved redningshelikopterbasen på Banak som ble opprettet 1. juli 2006. Dermed er begge basene i Nord-Norge sikret døgnkontinuerlig tilstedevakt.

Regjeringen mener redningshelikopterberedskapen på Nord-Vestlandet bør bedres, og Justisdepartementet arbeider derfor med sikte på etablering av en redningshelikopterbase i Florø med tilstedevakt fra oppstart.