Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Seksuelle overgrep og voldskriminalitet

Seksual- og voldskriminalitet er krenkende og har konsekvenser for helse, selvfølelse, trygghetsfølelse og livskvalitet. I 2005 ble det anmeldt 798 voldtekter. I perioden siden 2001, da straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd ble endret, har antall anmeldte voldtekter økt med 37,3 prosent. Incest og seksuelle overgrep mot barn har ikke hatt samme utvikling. I 2005 ble det anmeldt 153 overgrep mot barn under ti år, noe som er det laveste antallet siden 1994. Det ble anmeldt 25 000 tilfeller av vold i 2005. Det totale antall voldsanmeldelser har vært stabilt de siste fem årene. De siste årene har voldsanmeldelsene økt noe mens antall anmeldte trusler har blitt færre.

Tryggheten til kvinner og barn som utsettes for vold og overgrep er en høyt prioritert oppgave. Ofre for vold og overgrep har behov for bistand fra ulike etater og profesjoner og samarbeid mellom berørte etater og fagmiljøer har derfor avgjørende betydning. Ordningen med familievoldskoordinatorer i politidistriktene har hatt god effekt og skal videreføres. Justisdepartementet vil i løpet av høsten 2006 fremme et lovforslag som innebærer at elektronisk merking vil kunne pålegges ved brudd på ilagt besøksforbud. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede situasjonen til personer som har vært utsatt for voldtekt, og foreslår å innføre rett til advokatbistand for voldtektsofre i forbindelse med vurdering av om man skal gå til anmeldelse. Regjeringen vil vurdere økt bruk av DNA-registrering og DNA-analyse for å legge til rette for at flere overgrepssaker oppklares og iretteføres. For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, skal det opprettes et pilotprosjekt med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling (Barnas Hus).