Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattefunn, bedre økonomistyringen

Skattefradrag for næringslivets kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn) ble innført for små og mellomstore foretak fra 1. januar 2002, og for alle foretak fra 1. januar 2003. Skattefradragets størrelse beregnes og avgrenses etter nærmere regler i skatteloven § 16–40 med tilhørende forskrift. Innholdet i prosjektene skal være godkjent av Norges forskningsråd.

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en evaluering av økonomistyringen og administreringen av Skattefunn. SSØ har funnet svakheter i økonomistyringen av Skattefunn og mener det bør gjennomføres tiltak for å bedre denne.

Blant annet på bakgrunn av SSØs evaluering vurderer Regjeringen tiltak for bedre økonomistyring i Skattefunn. Flere av tiltakene kan gjennomføres ved at Forskningsrådet og Skatteetaten utarbeider bedre rutiner og interne retningslinjer for sin administrasjon av Skattefunn og for samarbeidet mellom etatene. Andre tiltak vil kreve endringer i forskriften til skatteloven § 16–40. I statsbudsjettet for 2007 foreslår Regjeringen at det innføres en øvre timesats og maksimalt antall timer pr. år for eget FoU-personell som kan føres i fradragsgrunnlaget. Forslagene anslås på usikkert grunnlag å øke provenyet med om lag 150 mill. kroner påløpt i 2007.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kapittel 2.