Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Snudd avregning

Stortinget har bedt Regjeringen vurdere om et system med snudd avregning ved innførsel kan forenkle merverdiavgiftssystemet for næringslivet og myndighetene. En intern arbeidsgruppe som er satt ned av Finansdepartementet vurderer snudd avregning ved innførsel. Arbeidsgruppen er i ferd med å avslutte sitt arbeid, og Finansdepartementet tar sikte på å sende arbeidsgruppens rapport på høring i løpet av høsten 2006. På bakgrunn av anbefalingene i rapporten og høringsinstansenes uttalelser vil departementet legge saken fram for Stortinget.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kapittel 3.