Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Soningsinnhold

For å opprettholde aktivitetsnivået og samtidig bedre muligheten til å følge opp unge innsatte, ble driftsrammene i kriminalomsorgen økt med 7 millioner kroner i 2006 som er videreført i 2007. Videre er bevilgningene til tilbud for domfelte/innsatte under Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og særlig Kunnskapsdeparte­mentet (KD) økt med til sammen om lag 35 millioner kroner i 2006. For 2007 foreslår Regjeringen bevilget 27,8 millioner kroner, særlig for å styrke utdanningstilbudet for de innsatte, men også for å ivareta helse- og kulturtilbudet for innsatte. I tillegg foreslås det å bevilge 5 millioner kroner til tiltak for innsatte med rusmiddelproblemer.

Som en del av de kriminalitetsforebyggende tiltakene, arbeides det med å videreutvikle forpliktende forvaltningssamarbeidsavtaler og å utrede en tilbakeføringsgaranti i tråd med Soria Moria-erklæringen.