Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sosial dumping – Regjeringens handlingsplan

Etter Regjeringens vurdering er det sosial dumping når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, og/eller tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter, der slike gjelder. Sosial dumping kan føre til en urettferdig konkurransesituasjon for andre arbeidstakere og virksomheter i Norge med urimelig press på opparbeidete rettigheter og svekket rekruttering til særlig utsatte yrker og bransjer.

Regjeringen vil sikre at utenlandske arbeidstakere tilbys ordnede lønns- og arbeidsvilkår. I Revidert nasjonalbudsjett 2006 ble det lagt fram en handlingsplan mot sosial dumping. Det legges vekt på at tiltakene i handlingsplanen ikke skal undergrave de positive sidene ved arbeidsinnvandringen og dermed hindre et velfungerende arbeidsmarked. Tiltakene justeres underveis dersom utviklingen viser at det er nødvendig. Regjeringen vil rapportere jevnlig til Stortinget om oppfølgingen av tiltakene. Sentrale tiltak i handlingsplanen er å:

  1. Styrke Arbeidstilsynets sanksjonsmidler
  2. Øke ressursene til tilsyn
  3. Sikre ryddigere forhold ved inn- og utleie av arbeidskraft og forbedre ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler
  4. Motvirke useriøsitet ved kontraktørvirksomhet og etablering av enkeltmannsforetak
  5. Stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i kommunale anbudsprosesser
  6. Innføre utvidet byggherreansvar og id-kort i byggenæringen
  7. Gjennomføre tiltak i kystfarten og landbruket
  8. Utvikle statistikk- og analysegrunnlaget
  9. Samordne innsatsen fra statlige etater i hele landet bedre
  10. Styrke samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Tiltakene mot sosial dumping som ble foreslått og vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006, videreføres med helårsvirkning i 2007. Dette innebærer en styrking av bevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Styrkingen kan blant annet ses i sammenheng med iverksettelse av de nye sanksjonsmidlene som Regjeringen har lagt fram for Stortinget i Ot.prp. nr. 92 (2005-2006).

Se også omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, del I punkt 2.3.3 Bekjempelse av sosial dumping og resultatområde 3 Arbeidsmiljø og sikkerhet.