Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Språkkartlegging av fireåringer

Regjeringen har avsatt 10 millioner kroner også i 2007 til en videreføring av forsøksordningen med systematisk kartlegging på helsestasjonene av alle fireåringer i 12 kommuner i 2006. Tiltaket skal medvirke til at barn med dårlige norskkunnskaper og/eller dårlig språkutvikling kan fanges opp så tidlig som mulig slik at de får bedre forutsetninger for å følge undervisningen på skolen og delta i sosiale aktiviteter på lik linje med andre barn. Midlene skal brukes til å prøve ut språkkartleggingsverktøyet Språk 4 på alle barn ved fireårskontrollen på helsestasjon, og til å veilede foreldrene om hvordan de kan skape gode utviklingsmuligheter for barnets språk. Det er utviklet et opplæringsopplegg for helsepersonell slik at de kan få et bedre grunnlag for å bruke verktøyet, til å veilede foreldrene og til å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen i oppfølgingen av barnet.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I punkt 2.2.2 Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, Resultatområde 6 Integrering og mangfold og Kap. 651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere post 62 Kommunale innvandrertiltak.