Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Språkutvikling hos barn

Regjeringen vil utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer i områder med en høy andel innvandrere. Ordningen er en videreføring av forsøket i Stovner bydel i Oslo som Regjeringen bevilget 10 millioner kroner til i 2006. Målet med forsøket er at det skal omfatte alle barn i bydelen, både de som er norske og de som er minoritetsspråklige. Midlene brukes til aktiv rekruttering av de som i dag ikke har søkt om barnehageplass, og til systematisk språkstimulering i barnehagene. Det gjennomføres i tillegg en målrettet oppfølging av de foresatte med minoritetsbakgrunn, slik at disse kan bidra til at barna kan følge ordinær undervisning på skolen. Tiltaket har også som formål å øke forståelsen hos foreldrene for viktigheten av språk, så vel som deltakelse i sosiale aktiviteter.

I 2007 er det bevilget 26,5 millioner kroner for at ordningen skal kunne utvides til andre bydeler i Groruddalen, og til andre områder utenfor Oslo med en høy andel innvandrere.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I punkt 2.2.2 Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og Resultatområde 6 Integrering og mangfold.