Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

SDØE ble opprettet med virkning fra 1. januar 1985, ved at de fleste av Statoils utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel ble delt i en direkte økonomisk del til staten (SDØE) og en økonomisk del til Statoil. SDØE-ordningen er et feltspesifikt virkemiddel ved at andelen blir tilpasset lønnsomheten og ressurspotensialet i den enkelte utvinningstillatelse.

Ordningen innebærer at en fastsatt andel av inntekter, kostnader og investeringer knyttet til de enkelte utvinningstillatelser og felt på kontinentalsokkelen samt tilknyttede anlegg kanaliseres over statsbudsjettet. Netto kontantstrøm fra SDØE anslås i budsjettet for 2007 til 123,5 milliarderkroner. Til grunn for anslaget ligger en gjennomsnittlig oljepris i 2007 på 390 kroner per fat. Totale investeringer under SDØE anslås til 18,3 milliarder kroner. Petoro AS ivaretar SDØE på vegne av staten.

Les mer i St.prp. nr. 1 fra Olje- og energidepartementet.