Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens pensjonsfond – Norge

Folketrygdfondet forvaltet 191,3 milliarder kroner ved utgangen av 2005. Markedsverdien av renteplasseringene var 140,7 milliarder. kroner. Av dette var 112,3 milliarder. kroner plassert i stats- og statsgaranterte verdipapirer, hvorav 108,1 milliarder. kroner var plassert som kontolån til staten.

Markedsverdien av egenkapitalplasseringene til Folketrygdfondet var ved årsskiftet 50,6 milliarder. kroner, hvorav 41,9 milliarder. kroner inngikk i den norske aksjeporteføljen.

Resultatet til Folketrygdfondet (medregnet endringer i urealiserte gevinster) var på 15 861 millioner kroner i 2005. Det svarer til en verdijustert avkastningsrate av samlet kapital på 9,0 prosent. Tilsvarende avkastning i 2004 var 10,6 prosent I femårsperioden fra 2001 til 2005 har gjennomsnittlig årlig avkastning vært 8,2 prosent for totalporteføljen, noe som er 0,8 prosentpoeng lavere enn avkastningen for referanseporteføljen.

Resultatene av Folketrygdfondets forvaltning er nærmere omtalt i Kredittmeldinga 2005 og Revidert nasjonalbudsjett 2006.