Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd (det strukturelle underskuddet)

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og dermed i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, andre tilfeldige forhold og regnskapsmessige omlegginger. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for slike forhold.

Handlingsregelen innebærer at bruken av petroleumsinntekter, målt ved det strukturelle budsjettunderskuddet, over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland. En viktig grunn til å knytte bruken av petroleumsinntekter til utviklingen i det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og ikke til utviklingen i det faktiske oljekorrigerte underskuddet, er å unngå at finanspolitikken bidrar til å forsterke konjunktursvingningene i økonomien. Dersom en skulle ta sikte på å la det oljekorrigerte budsjettunderskuddet følge utviklingen i forventet avkastning av Statens pensjonsfond – Utland, måtte en stramme til politikken i nedgangstider eller dersom inntektene av andre grunner var tilfeldig lave, mens en kunne senke skattene eller øke utgiftene ekstra i oppgangstider eller når inntektene var tilfeldig høye. Ved å innrette budsjettpolitikken ut fra en målsetting for utviklingen i det strukturelle budsjettunderskuddet unngås dette.

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en grov indikator på innretningen av budsjettpolitikken. En økning/reduksjon i det strukturelle underskuddet fra ett år til det neste, målt som andel av samlet verdiskapning, indikerer at budsjettet bidrar til å øke/redusere aktiviteten i norsk økonomi. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås til 71 milliarder kroner i 2007. Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, utgjør det strukturelle underskuddet i 2007 4,6 prosent, som er en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2006. Denne indikatoren antyder således at budsjettpolitikken gir noe stimulans til innenlandsk etterspørsel.