Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusøkonomi

Regjeringen legger fram et budsjettforslag for helseforetakene i 2007 der de samlede bevilgningene til drift økes med 1,646 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2006. Dette gjelder følgende elementer:

  • Økte pensjonskostnader i helseforetakene på 1 milliard kroner dekkes inn ved at bevilgningene økes tilsvarende.
  • Aktivitetstall for første tertial i år indikerer en vekst i pasientbehandling som omfattes av innsatsstyrt finansiering med 1,6 prosent fra 2005 til 2006, mens det opprinnelig var budsjettert med uendret aktivitet i samme periode. Dette er derfor 1,6pst. over styringskravet for 2006. Det legges til rette for at det høye aktivitetsnivået i 2006 kan videreføres i 2007. Bevilgningene til innsatsstyrt finansiering og poliklinisk behandling foreslås derfor økt med 390 millioner kroner.
  • Overgangsperioden for ny fordeling av basisbevilgningen til de regionale helseforetak sluttføres i 2007. For å få til dette uten at noen av helseforetakene får redusert bevilgning som følge av den raskere omleggingen, foreslås det å bevilge 256 millioner kroner mer enn i saldert budsjett 2006. Av dette er 104 millioner kroner videreføring av vedtatt tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner til Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF i forbindelse med St.prp. nr. 66 (2005–2006).

Etter sykehusreformen i 2002 har helseforetakene fått bevilgninger som ikke har tatt tilstrekkelig høyde for kostnadene ved gjenanskaffelse og vedlikeholdsinvesteringer av bygninger og utstyr. I dette statsbudsjettet varsles det en opptrapping av bevilgningene til helse­foretakene med til sammen 1 mrd. 2007-kroner over årene 2008 til 2010 slik at helse­foretakene gis et økonomisk grunnlag til å kunne gjenanskaffe om lag 80 pst. av de estimerte gjenanskaffelsesverdiene av de bygg og det utstyr de overtok i 2002.

Det foreslås en økning på vel 1,6 milliarder kroner i helseforetakenes inntekter i 2007 mens det varsles en opptrapping av bevilgningene med til sammen 1 milliard kroner i løpet av de påfølgende årene. Budsjettforslaget for 2007 gir dermed viktige avklaringer og økt forutsigbarhet for helseforetakenes samlete virksomhet.

Fra og med 2007 legges det opp til at det regnskapsmessige årsresultatet til foretakene ikke lenger skal korrigeres for meravskrivninger knyttet til verdien av åpningsbalansen og levetider for bygningene. Disse avskrivningskostnadene, som det tidligere ble korrigert for, og som i 2005 utgjorde om lag 1,6 milliarder kroner, vil nå inngå i det resultatet som det skal styres etter. Resultatkravet for 2007 settes til et regnskapsmessig ukorrigert underskudd på inntil 1,4 milliarder kroner for de regionale helseforetakene samlet sett. Resultatkravet innebærer en effektivisering av driften i de regionale helseforetakene på om lag 0,2 milliarder kroner. Med en slik effektivisering av driften vil de regionale helseforetakene samlet sett gå i balanse når en ser bort fra de ovenfor nevnte meravskrivningene på 1,6 milliarder kroner. Det er ikke akseptabelt med vedvarende underskudd på den ordinære driften. Virksomheten må tilpasses de økonomiske rammebetingelsene som nå er lagt på plass for sektoren.

Regionale helseforetak har et helhetlig ansvar for drift og investeringer i sine respektive regioner. Det er meget høy investeringsaktivitet i helseforetakene. Blant annetgjennomføres nå utbyggingsprosjektene Nye Ahus, nytt St. Olavs Hospital og nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet. Statens bidrag, som legger til rette forrealisering av disse prosjektene, økes med 558,4 millioner kroner i 2007. I tillegg settes lånerammen til gjennomføring av investeringsprosjekter til 3,5 milliarder kroner i 2007.

Les mer under kapittel 732 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon