Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykelønn

Oppdatert 10.11.06

I tråd med Sykefraværsutvalgets anbefalinger foreslås det å fjerne hele reduksjonen på 4 prosentenheter i arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år. Det øker provenyet fra arbeidsgiveravgiften med i alt 932 mill. kroner i 2007. I Gul bok 2007 ble det foreslått å øke arbeidsgiveravgiften for denne gruppen med 1 prosentenhet, med en provenyøkning på 233 mill. kroner. Nå foreslås det å øke denne satsen for arbeidsgiveravgift med ytterligere 3 prosentenheter, tilsvarende et proveny på 699 mill. kroner. Det økte avgiftsprovenyet som følger av å innføre full arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år tilsvarer merutgiftene til nye tiltak for å redusere sykefraværet. Det foreslås bl.a. en bevilgning på 604 mill. kroner til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet.

Tiltakene som Sykefraværsutvalget har lagt fram og som nå fremmes for Stortinget, anslås isolert sett å bidra til en reduksjon av det trygdefinansierte sykefraværet på 1 prosent i 2007, tilsvarende en utgiftsreduksjon på 240 mill. kroner. Det er den samme anslåtte effekten på sykefraværet som i Regjeringens forslag til endringer i sykelønnsordningen i Gul bok 2007.

På bakgrunn av Sykefraværsutvalgets innstilling trekker Regjeringen tilbake sitt forslag om å gi arbeidsgivere medfinansieringsansvar for sykefravær i trygdeperioden og forkorte arbeidsgiverperioden med to dager. Den samlede provenyeffekten av å trekke tilbake forslaget i Gul bok anslås til i alt 2 780 mill. kroner inkludert anslått effekt på sykefraværet og redusert proveny fra arbeidsgiveravgift som følge av at arbeidsgivers medfinansiering i trygdeperioden ikke innføres.

For nærmere omtale av oppfølgingen av Sykefraværsutvalget vises det til Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) og egen pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.


 

Publisert 06.10.06

Sykefraværet i Norge er nå høyt og utviklingen er bekymringsfull. Sykefraværet har store kostnader for samfunnet, staten og den enkelte. I dag betaler arbeidsgiveren for de 16 første dagene av sykefraværet. Fra og med den 17. dagen og ut sykepengeperioden på ett år overtar folketrygden det fulle ansvaret for sykepenger. Som følge av den sterke økningen i sykefraværet foreslår Regjeringen at arbeidsgiverne skal finansiere en del av sykepengeutgiftene i trygdeperioden. Forslaget går ut på at arbeidsgiverne skal dekke 20 pst. av sykepengeutgiftene fram til sykefraværet har vart i seks måneder, og 10 pst. av utgiftene de resterende seks månedene. Som en delvis kompensasjon for de økte utgiftene reduseres samtidig arbeidsgiverperioden, hvor arbeidsgiverne alene betaler sykelønnen, fra 16 til 14 kalenderdager. Tiltaket iverksettes for nye sykepengetilfeller fra 1. mars 2007. Forslaget om å innføre medfinansieringsansvar for arbeidsgiver vil gi arbeidsgiverne økonomiske insentiver til å legge forholdene bedre til rette for raskere tilbakevending til arbeid for sykemeldte og å motvirke langtids sykefravær.

Regjeringen har i budsjettforslaget lagt til grunn 1 pst. lavere sykefravær i 2007 enn det anslås å ville bli uten dette tiltaket, og det forventes at effekten av tiltaket vil øke over tid. Regjeringen har i sitt forslag lagt stor vekt på å hindre utilsiktede virkninger av endringen. For at tiltaket ikke samtidig skal føre til utstøting eller gjøre det vanskelig for svake grupper å komme inn på arbeidsmarkedet, innføres unntak/skjerming for kronisk syke, personer som kommer tilbake i arbeid etter en periode på trygdeytelser, sykmeldte gravide mv. For å unngå at småbedrifter blir rammet tilfeldig foreslås det også at dagens forsikringsordning utvides til å gjelde arbeidsgivernes medfinansieringsansvar i trygdeperioden, og at den gjøres gjeldende for arbeidsgivere som har en samlet lønnsutbetaling på opp til 80 ganger grunnbeløpet (mot 40 G i dag). Ordningen innebærer at disse arbeidsgivere kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden utover tre kalenderdager.

Det er nedsatt et partssammensatt utvalg ledet av statsministeren for å gjennomgå Regjeringens forslag til endringer i arbeidsgivers medfinansiering av utgiftene til sykepenger, og å gjennomgå forslag fra organisasjonene i arbeidslivet. Utvalget kan foreslå alternative løsninger som vil gi tilsvarende forventet nedgang i sykefraværet og i statens kostnader til sykepenger innenfor samme budsjettramme i folketrygden som i Regjeringens forslag. Utvalgets forslag skal foreligge innen 1. november 2006. dersom utvalgets anbefalinger gir grunnlag for det, vil Regjeringen legge fram en sak for Stortinget om oppfølging av utvalgets forslag.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2007, kap.3.6 og St.prp. nr. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet, kap.3.7.