Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykelønnsordningen - skjermingsregler

Det etableres skjermingsordninger slik at økt arbeidsgiveransvar for utgiftene til sykepenger ikke skal medføre at grupper med risiko for stort sykefravær får problemer på arbeidsmarkedet. I dag eksisterer det en skjermingsordning for disse gruppene for arbeidsgivers ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Regjeringens forslag innebærer at denne skjermingsordningen utvides til også å gjelde for arbeidsgivers delansvar i trygdeperioden. Arbeidsgiver vil dermed kunne få full statlig refusjon for sykelønnen i hele sykepengeperioden. Ordningen gjelder kronisk syke som har risiko for stort samlet sykefravær og arbeidstakere som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. Man vil også skjerme personer som arbeidsgiveren ansetter etter avsluttet rehabilitering og attføring, og tidligere mottakere av uføreytelser. Gravide arbeidstakere dekkes av ordningen dersom sykefraværet er svangerskapsrelatert og omplassering ikke er mulig.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, del I punkt 2.2.9 Forskning om sykefravær og utstøting, punkt 2.3.2 Endringer i arbeidsgivernes ansvar for sykepenger, og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak, kap 2650 Sykepenger, post 70 sykepenger for arbeidstakere mv.