Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykelønnsordningen – endringer i regelverket

I dag betaler arbeidsgiveren for de 16 første dagene av sykefraværet. Fra og med 17. dag overtar folketrygden det fulle ansvaret for sykepenger ut sykepengeperioden på ett år.

Regjeringens forslag innebærer at arbeidsgiver også skal finansiere noe av utgiftene for resten av sykepengeperioden. Forslaget vil ikke røre ved arbeidstageres rett til full lønn under sykdom. Konkret foreslås det at arbeidsgiver skal dekke 20 prosent av utgiftene etter arbeidsgiverperioden og ut de første 6 månedene samt 10 prosent i resten av sykepengeperioden. Dette vil delvis kompenseres gjennom å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager. Regjeringen legger opp til full statlig refusjon for sykelønnen til kronisk syke med risiko for stort samlet sykefravær, personer som ansettes etter en periode med attføring / rehabilitering og gravide arbeidstakere. Les mer under Sykelønnsordningen - skjermingsregler.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, del I punkt 2.2.9 Forskning om sykefravær og utstøting, punkt 2.3.2 Endringer i arbeidsgivernes ansvar for sykepenger, og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak, kap 2650 Sykepenger, post 70 sykepenger for arbeidstakere mv.