Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med videre, er også definert som sysselsatte.

Nasjonalregnskapet gir tall for sysselsatte personer og timeverk. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon og lignede.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte personsysselsettingen med 15 000 personer i 2005. Sysselsettingsveksten tiltok mot slutten av året. Sysselsettingsveksten er nå sterk, og ifølge Statistisk sentralbyrå var det i tremånedersperioden juni-august i år sysselsatt 72 000 flere personer enn i samme periode ett år tidligere.

På årsbasis anslås det en vekst i sysselsettingen på 60 000 personer fra 2005 til 2006. Fra 2006 til 2007 anslås sysselsettingen å øke med 30 000 personer.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2007, kapittel 2.5.